Veurs Voorburg

Vmbo

Kleinschalige, kleurrijke vmbo-school met speciale aandacht voor de ontwikkeling van ieders talenten.

Missie / visie

Veurs Voorburg is een kleinschalige vmbo-school waar iedereen zich thuis voelt en gezien wordt. Leerlingen en medewerkers worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Onze leerlingen worden begeleid met vertrouwen in ieders mogelijkheden. Leren doen we zowel binnen als buiten de klas, met positiviteit, met plezier en met humor. Op Veurs Voorburg leren we op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Wij werken samen met ouders en verzorgers in de overtuiging dat deze samenwerking van groot belang is voor het succes van de leerling. Naast het behalen van een diploma vinden wij het belangrijk dat leerlingen positief terugkijken op hun tijd bij ons en dat zij zelfstandig hun toekomst in de maatschappij tegemoet gaan.

Thema’s waaraan wij, met de inzet van projectgroepen extra aandacht besteden zijn: 

  • Mindset

In de benadering van onze leerlingen hebben en houden wij oog voor hun kwaliteiten. Ook als het tegenzit. Door te blijven focussen op deze kwaliteiten ontstaan succeservaringen die leerlingen in staat stellen om zich nog verder te ontwikkelen. De uitspraak: ‘Wat aandacht krijgt groeit’ geldt zeker ook voor de kwaliteiten van kinderen.

  • Toekomst

Wij zijn ons bewust dat wij onze leerlingen moeten voorbereiden op een steeds sterker veranderende toekomst. Dit doen wij door aandacht te hebben voor een aantal belangrijke aspecten, zoals de ontwikkeling van het sociale bewustzijn en de sociale verantwoordelijkheid van onze leerlingen. Hierdoor zijn zij voorbereid op het leven en samenwerken in een democratische pluriforme samenleving

  • Effectief toetsen

De komende jaren wordt gewerkt aan toetsbeleid voor de verschillende niveaus en leerjaren van Veurs Voorburg. In dit toetsbeleid zal aandacht worden besteed aan een aantal punten. Ten eerste is er een wens om de huidige toetsdruk te verminderen. Dit houdt in dat de komende jaren het aantal toetsen en het effect hiervan onderzocht zal worden. De vraag is of er niet minder en op andere manieren getoetst kan worden. Ten tweede is er ook behoefte om de kwaliteit van de toetsen te blijven waarborgen. Hierbij moet onder andere aandacht worden besteed aan verschillende denkvaardigheden, zodat er niet alleen op reproductie wordt getoetst, bijvoorbeeld door middel van RTTI.

  • Leerlingen worden gezien!

De docenten, de mentoren, de directie, het zorgteam, het onderwijs-ondersteunend personeel, de ouders én de leerlingen zelf werken in gezamenlijkheid om voor iedereen passend onderwijs te realiseren. De klas is de plek waar het onderwijs begint en waar iedere leerling de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen.

  • Didactiek

In de lessen wordt aangesloten op de belevings- wereld van de leerling en er wordt vakoverstijgend en praktijkgericht gewerkt. Ook in de onderbouw zijn er praktijklessen. De leerstof is in de onderbouw gericht op de kerndoelen en in de bovenbouw op de eindtermen van het examen. Deze leerdoelen zijn overzichtelijk gemaakt in een periodeplanning waarin ook bewust is nagedacht over de mogelijkheden die de devices bieden. In de lessen wordt de leerstof aangeboden door middel van het DIM-model/IGDI-model. Daarbij worden activerende werkvormen gebruikt voor het verwerken en oefenen van de leerstof.

Onderwijskundig systeem

Een leerling van Veurs Voorburg leert op school te ontdekken welke talenten hij heeft en hoe hij die talenten kan ontwikkelen. Hij is zich bewust van zijn rol in de schoolgemeenschap, staat open voor anderen en voelt zich gekend en gewaardeerd.

Deze competenties maken in de huidige tijd het verschil in de beroepsuitoefening.

Denominatie

Interconfessioneel

Omvang

360 leerlingen

Groepsgrootte

16 – 24 leerlingen

Team / werken bij

De school werkt in vijf kleine, in grote mate zelfstandig opererende teams, waarbinnen de focus op onderwijs is gericht. Iedere docent heeft zitting in een vaksectie, waar de inhoud en resultaten van het onderwijs centraal staat.

Veurs Voorburg wil een school zijn met een inspirerende en professionele cultuur. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional niet iedereen gelijk is: de zogenoemde ‘erkende ongelijkheid’. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen.  Ook is het een cultuur die gericht is op kwaliteit en de ontwikkeling van ieder personeelslid als professional.

Bijzondere vakken / activiteiten

Maatschappelijke stage; Restaurant gerund door personele en leerlingen met buurtfunctie, Next Level uren in de onderbouw.