Samen verantwoordelijk

Binnen NOD Haaglanden leiden de lerarenopleidingen en de scholen samen op als gelijkwaardige partners voor de volle breedte van de hbo- en wo-lerarenopleidingen. Er is sprake van een op alle fronten gelijkwaardige samenwerking tussen de scholen en lerarenopleidingen: samen opleiden, professionaliseren, begeleiden én beoordelen.

Het samen opleiden krijgt vorm volgens een gemeenschappelijke visie op het opleiden van docenten, die in het didactisch concept concreet wordt uitgewerkt. Er is een gemeenschappelijk opleidingsprogramma dat toegankelijk is voor alle studenten en (startende) docenten. De scholen en instituten dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor ‘onze’ NOD-studenten. Dit uit zich onder meer in de gezamenlijke studentbesprekingen in de werkgroep samen opleiden, waarin alle scholen en instituten participeren.